BAO THƯ 12x22cm

Giấy Fo100-120 gsm, in màu 1-2 mặt

BAO THƯ 12x22cm

Giấy C115-150 gsm, in màu 1-2 mặt

BAO THƯ 12x22cm

Giấy Kraft 120-150 gsm, in màu 1-2 mặt


BAO THƯ 16x16cm

Giấy Cosche/ Fo100-120 gsm, in màu 1-2 mặt

BAO THƯ 16x23cm

Giấy Fo/C120-150 gsm, in màu 1-2 mặt

BAO THƯ 25x34.7cm

Giấy Cosche/Fo 120-150 gsm, in màu 1-2 mặt


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo bằng cách click vào đây --->